TNR - Resultater gennem mennesker
Servicevilkår

Servicevilkår


  TNR accepterer at gennemføre en rekrutterings opgave på nedenstående vilkår. Afvigelser eller tillæg til nedenstående skal fremgå af signeret eller på anden vis bekræftet ordrebekræftelse og disse afvigelser eller tillæg vil have fortrinsret i forhold til nedenstående. 

  Honorering

    

  Hvis en eller flere af de af TNR præsenterede kandidater er blevet accepteret af Kunden til ansættelse i de(n) stilling(er), som er omfattet af ordrebekræftelsen, er TNR berettiget til at fakturere honorar i henhold til indgået aftale, jf. ordrebekræftelsen.


  Inden for aftaleperioden

   

  Hvis Kunden ansætter en eller flere kandidater, der ikke er blevet præsenteret for virksomheden i aftaleperioden af TNR, eller som hidrører fra Kundens egen organisation (evt. koncern) i en af de stillinger, som er omfattet af ordrebekræftelsen, tilkommer der TNR honorar i henhold til den indgåede aftale, og således at honoraret er forfaldent til betaling ved aftale om ansættelse. 


  Uden for aftaleperioden 


  Hvis Kunden eller dennes koncern, måtte vælge at ansætte én eller flere af de af TNR stillede kandidater, inden for 6 måneder efter aftaleperiodens udløb, betales et honorar i henhold til den indgåede honoraraftale således, at honoraret er forfaldent til betaling ved aftale om ansættelse. Det påhviler Kunden omgående, efter at aftale om ansættelse har fundet sted, at orientere TNR herom.  

   

  Udlæg 

   

  Ud over det ovenfor anførte honorar, refunderes TNRs udlæg og omkostninger, krone for krone, i forbindelse med opgavens løsning. Dokumenterede udlæg til mødeafholdelse, transport og rejseomkostninger mv. kan faktureres løbende og er forfalden til betaling efter påkrav fra TNR. Overstiger disse omkostninger DKK 5.000, - skal TNR indhente forhåndsaccept fra Kunden. 

   

  Aftaleperiode

   

  Aftale anses for indgået, når Kunden har accepteret ordrebekræftelsen enten ved sin underskrift eller på anden måde, f. eks. elektronisk via e-mail eller anden elektronisk signering. Kunden erklærer sig indforstået med, at rekrutteringsprocessen først igangsættes, når Kunden har bekræftet ordren jf. ovenstående og betalt evt. opstartshonorar. Opstartshonoraret kan ikke refunderes. 

   

  Anvisning af kandidater – eksklusivitet

   

  I aftaleperioden tillægges TNR eksklusivitet til at anvise kandidater til Kunden. Heraf følger, at Kunden – eller dennes koncernforbundne selskaber - er uberettiget til sideløbende at annoncere stillingen på jobportaler, medier etc. eller indgå aftaler eller samarbejde med andre om samme opgave.


  Skulle Kunden indgå en sådan aftale, er det aftalte honorar efter påkrav fra TNR forfalden til betaling.  I de tilfælde Kunden selv får henvendelser vedrørende stillingen i aftaleperioden, eller medtager eventuelle interne kandidater, er Kunden forpligtet til at henvise disse til TNR, så disse kan indgå i den samlede pulje af kandidater. 
   Kundens forpligtelse


   Kundenforpligter sig til aktivt atmedvirke i rekrutteringsprocessen. Ved konstatering af et eller flere af nedenstående forhold, tilkommer der efter påkrav fra TNR det fulde honorar i henhold til aftalen jf. ordrebekræftelsen:

   • I tilfælde af Kundeni aftaleperioden måtte vælge at ændre organisationen eller gennemføre andre beslutninger, der medfører, at den pågældende stilling ikke kanbesættes
   • Hvis Kundenændrer stillingens indhold i løbet af processen
   • Hvis ansættelse måtte vise sig umulig som følge afKundens konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord, m.v.
   • HvisKundenundlader at samarbejde medTNR,ved f.eks. stillingtagen til kandidatemner, deltagelse i kandidatpræsentationer eller lignende
   • Hvis Kundenstadig 1 uge efter kandidatpræsentation har undladt at informereTNR om beslutningstagen, herunder om afvisning, ansættelse eller evt. yderligere samtale med kandidat, og
   • I tilfælde af en kandidat afKundenformidles til ansættelse hos andre end hosKundenevt. inden forKundens koncern, uanset om kandidaten måtte være tilknyttet et andet rekrutteringsfirma.


    Opsigelse af aftalen


    Aftalen kan når som helst opsiges af begge parter med3måneders varsel og er ellers gældende til rekrutteringsopgaven er løst.


    Garanti

     

    TNR garanterer over for Kunden, at kandidaten/kandidaterne, som præsenteres for Kunden, matcher de krav, som er fastlagt i søge- og kompetenceprofilen. Såfremt Kunden vælger at ansætte en af disse kandidater, og kandidaten opsiges/opsiger sin stilling indenfor 6 måneder efter kontraktindgåelse, er TNR indforstået med uden yderligere krav på honorar, men mod dækning af udlæg, på skriftlig anmodning fra Kunden at genoptage arbejdet med at finde 1 ny kandidat. Tilbuddet er i øvrigt baseret på følgende vilkår: 

    • at arbejdet kan baseres på den allerede fastlagte søge- og kompetenceprofil, 
    • at Kunden har indfriet samtlige økonomiske udeståender til TNR, 
    • at genplaceringsforpligtelsen bortfalder, når 1 yderligere egnet kandidat er blevet anvist, 
    • at der, i overensstemmelse med det foran anførte, er indgået en skriftlig aftale mellem parterne om rekrutteringsarbejdets genoptagelse.


     TNR påtager sig ikke yderligere ansvar for kandidaten overfor virksomheden udover ovenstående garantiforpligtelse. 


     Misligholdelse, tvist og værneting

      

     I tilfælde af grov misligholdelse af de forpligtelser som er fastsat i nærværende betingelser såsom krænkelse af TNR’s eksklusivitet, Kundens undladelse af at samarbejde med TNR omkring opgavens løsning m.v. er den misligholdende part under alle omstændigheder forpligtet til at tåle, at aftalen omkring rekruttering kan bringes til ophør med omgående virkning og videre, at den ikke misligholdende part er berettiget til at kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler, dog således at TNR’s tab altid skal kunne opgøres til det totale honorar, som ville kunne kræves i henhold til ordrebekræftelsen. Enhver tvist, som måtte udspringe af aftalen mellem parterne, skal løses ved de almindelige domstole og med Retten i Viborg som værneting.